פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול לבני 60 ומעלה

התפלגות השקעות ליום 31/8/2020 עמ"י גמל לבני 60 ומעלה
אג"ח ממשלתיות סחירות 44.83%
מניות וני"ע סחירים אחרים 25.38%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 21.85%
מזומנים ושווי מזומנים 6.83%
השקעות אחרות 1.11%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 66,321.08