פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול לבני 60 ומעלה

התפלגות השקעות עמ"י גמל לבני 60 ומעלה
אג"ח ממשלתיות סחירות 43.89%
מניות וני"ע סחירים אחרים 24.12%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 22.53%
מזומנים ושווי מזומנים 8.00%
השקעות אחרות 1.47%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 62,205.48