פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול 60 ומעלה

פלגות השקעות עמי גמל בני 60 ומעלה
אג"ח ממשלתיות סחירות 44.60%
מניות וני"ע סחירים אחרים 26.36%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 23.34%
מזומנים ושווי מזומנים 4.83%
השקעות אחרות 0.87%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 53,264