פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול ללא מניות

התפלגות השקעות עמ"י גמל ללא מניות
אג"ח ממשלתיות סחירות 66.24%
מניות וני"ע סחירים אחרים 2.44%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 25.87%
מזומנים ושווי מזומנים 4.53%
השקעות אחרות 0.92%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 27,707