פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול ללא מניות

התפלגות השקעות ליום 31/8/2020 עמ"י גמל ללא מניות
אג"ח ממשלתיות סחירות 66.17%
מניות וני"ע סחירים אחרים 0.95%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 26.57%
מזומנים ושווי מזומנים 4.81%
השקעות אחרות 1.50%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 36,173.13