פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול ללא מניות

התפלגות השקעות עמי גמל ללא מניות
אג"ח ממשלתיות סחירות 64.15%
מניות וני"ע סחירים אחרים 2.45%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 27.10%
מזומנים ושווי מזומנים 5.68%
השקעות אחרות 0.61%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 28,080