פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול ללא מניות

התפלגות השקעות עמ"י גמל ללא מניות
אג"ח ממשלתיות סחירות 66.27%
מניות וני"ע סחירים אחרים 2.43%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 25.43%
מזומנים ושווי מזומנים 4.66%
השקעות אחרות 1.21%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 27,571