פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול ללא מניות

התפלגות השקעות עמ"י גמל ללא מניות
אג"ח ממשלתיות סחירות 62.22%
מניות וני"ע סחירים אחרים 1.62%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 25.06%
מזומנים ושווי מזומנים 9.49%
השקעות אחרות 1.62%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 38,331.40