פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות- מסלול לבני 50 ומטה

התפלגות השקעות ליום 30/9/2020 עמ"י גמל מסלול לבני 50 ומטה
אג"ח ממשלתיות סחירות 21.82%
מניות וני"ע סחירים אחרים 50.02%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 18.22%
מזומנים ושווי מזומנים 9.38%
השקעות אחרות 0.56%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ש"ח 37,520.48