פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות- מסלול לבני 50 ומטה

התפלגות השקעות עמ"י גמל מסלול לבני 50 ומטה
אג"ח ממשלתיות סחירות 26.41%
מניות וני"ע סחירים אחרים 47.80%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 17.38%
מזומנים ושווי מזומנים 7.53%
השקעות אחרות 0.87%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 32,214