פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות- מסלול לבני 50 ומטה

התפלגות השקעות עמ"י גמל מסלול לבני 50 ומטה
אג"ח ממשלתיות סחירות 21.57%
מניות וני"ע סחירים אחרים 50.74%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 20.15%
מזומנים ושווי מזומנים 6.34%
השקעות אחרות 1.20%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 31,250.44