פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות- מסלול לבני 50 ומטה

התפלגות השקעות עמ"י גמל מסלול לבני 50 ומטה
אג"ח ממשלתיות סחירות 27.87%
מניות וני"ע סחירים אחרים 47.81%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 17.88%
מזומנים ושווי מזומנים 5.84%
השקעות אחרות 0.60%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 31,443