פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות- מסלול 50 ומטה

התפלגות השקעות עמי גמל בני 50 ומטה
אג"ח ממשלתיות סחירות 27.80%
מניות וני"ע סחירים אחרים 48.71%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 19.67%
מזומנים ושווי מזומנים 3.47%
השקעות אחרות 0.34%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 27,972