פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות- מסלול לבני 50 ומטה

התפלגות השקעות עמ"י גמל מסלול לבני 50 ומטה
אג"ח ממשלתיות סחירות 23.67%
מניות וני"ע סחירים אחרים 47.69%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 18.45%
מזומנים ושווי מזומנים 8.99%
השקעות אחרות 1.20%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 32,322.25