פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול 50-60

התפלגות השקעות עמי גמל בני 50-60
אג"ח ממשלתיות סחירות 25.45%
מניות וני"ע סחירים אחרים 34.06%
פקדונות והלוואות 1.82%
אג"ח קונצרניות סחירות 23.62%
מזומנים ושווי מזומנים 4.75%
השקעות אחרות 10.31%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 1,970,842