פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול לבני 50-60

התפלגות השקעות עמ"י גמל מסלול לבני 50-60
אג"ח ממשלתיות סחירות 26.66%
מניות וני"ע סחירים אחרים 38.87%
פקדונות והלוואות 1.90%
אג"ח קונצרניות סחירות 21.19%
מזומנים ושווי מזומנים 1.17%
השקעות אחרות 10.20%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 1,960,749