פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול לבני 50-60

התפלגות השקעות ליום 31/8/2020 עמ"י גמל מסלול לבני 50-60
אג"ח ממשלתיות סחירות 25.08%
מניות וני"ע סחירים אחרים 37.81%
פקדונות והלוואות 1.63%
אג"ח קונצרניות סחירות 25.08%
מזומנים ושווי מזומנים 3.29%
השקעות אחרות 11.03%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 1,856,982.03