פתיחת תפריט הנגישות  
אודותינו

אודות הקופה

עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ (להלן - "קופת הגמל" או "הקופה"), היא קופת גמל מאושרת על פי תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל) התשכ"ד - 1964 (להלן - "תקנות מס הכנסה"). הקופה מאושרת כקופה לתגמולים לשכירים ותגמולים לעצמאים.
הקופה הוקמה ביום 28 בינואר 1996.


קופת גמל עמ"י הינה קופה ענפית אשר מיועדת לעמיתים שהינם עובדי מדינה ועובדי תאגידים אחרים אשר הארגון היציג שלהם הינו הסתדרות עובדי המדינה.
הכספים מופרשים לקופה למטרת תגמולים לשכירים או תגמולים לעצמאים.

ההפרשות לקופה לשכירים הן בגין רכיבי השכר הלא פנסיונים, על פי הסכמי עבודה.
לאור ההסכם הקיבוצי שנחתם בין המדינה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה מיום 8/5/2014, החל מיום 1/7/2015 חלה הגדלה אוטומטית של שיעורי ההפשרות לקופה בשל עובדים קיימים (ביחס רכיבי המשכורת שאינם נכללים במשכורת הקובעת לפנסיה תקציבית לפי הסכם 3/3/1999 ואשר אינם בגדר החזר הוצאות) שבחרו לפי הסכם 2011 בהפקדות לקופת גמל לגבי הרכיבים הנוספים. להלן שיעורי השינוי שיחול החל מיום 1/7/2015: הפקדה בשיעור 6.5% מהעובד, הפקדה בשיעור 7.5% הפרשת מעסיק לתגמולים (הפרשת מעסיק בשיעור 6% לפיצויים - ללא שינוי). השינוי הוא אוטומטי וחל על עובדי המדינה.

בנוסף, רשאים להפקיד לקופה עמיתים במעמד עצמאי (הפרשות נוספות על ידי עמיתים שכירים או על ידי מי שפרש מעבודתו כעובד מדינה).
עובדי מדינה ועובדי תאגידים אחרים, אשר הארגון היציג שלהם הינו הסתדרות עובדי המדינה, יכולים לבחור בחלופה של הפקדה של המעביד בשיעור של 7% מרכיבי שכר שנקבעו (שאין בגינם הפרשה לפנסיה), לחשבון של עמית עצמאי על שם העובד.

החל משנת 2016, רשאי כל מי שהגיע לגיל 60 ומעלה (בעל פנסיה מזערית בסך 4,425 ש"ח נכון לשנת 2020) וזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל עמ"י, להפקיד כספים בהתאם לתיקון 190. מדובר בזכאות להפקיד סכום חד פעמי לקופת הגמל וליהנות מהטבות מס, תוך שמירה על נזילות של הכספים.

מספר אישור מס הכנסה של הקופה הוא 161.

הקופה התקשרה עם בנק לאומי לישראל בע"מ ולאומי שירותי שוק ההון בע"מ (להלן - "בנק לאומי"), לצורך מתן שירותים תפעוליים לקופה. תפקיד בנק לאומי לנהל את חשבונות הקופה ואת חשבונות העמיתים, הכל לפי תקנון הקופה, הוראות הקופה, הדירקטוריון והוועדות שלו ובכפוף להוראות כל דין.

הקופה התקשרה עם שלושה בתי השקעות: איביאי- אמבן ניהול השקעות בע"מ (כ- 50% ממסלול 50-60), מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ (כ- 23% ממסלול 50-60 וכל יתר מסלולי הקופה) ואינפינטי חברה לניהול השקעות (בארץ ובעולם) בע"מ (כ- 27% ממסלול 50-60), לצורך מתן שירותי השקעות ותפעולן. 

עד ליום 15.10.2020 נוהל התיק ע"י פסגות בית השקעות בע"מ,