פתיחת תפריט הנגישות  
נהלים ופרסומים

בדיקת זכאות למוטב

הליך בדיקת הזכאות של המוטב לכספי הנפטר


תשלום כספי תגמולים

במות עמית, שכיר או עצמאי, תחולנה הוראות אלה בקשר עם היתרה הצבורה ברכיב התגמולים (עובד ומעביד) על שמו של העמית:
סכומים העומדים לזכותו של העמית בחשבונות ישולמו כדלקמן:
נתן עמית לחברה הוראות בכתב אשר התקבלו בחברה לפני פטירתו, שבהן ציין את מי שיקבל לאחר פטירתו את הסכומים שיעמדו לזכותו בחשבונו בקופה (להלן – "הוראת המוטבים"), תבצע החברה את הוראת המוטבים.
נקבעו נהנים אחדים ולא נקבעו חלקיהם, יחולקו הסכומים באופן שווה ביניהם.
נפטר מוטב לפני מות העמית ולא ניתנה הוראת העמית בעת היותו בחיים מה יעשה בחלקו של המוטב, יחשב הדבר כאילו מעולם לא ניתנה הוראת מוטבים לטובת המוטב שנפטר והחברה תשלם את הסכומים העומדים לזכותו של הנהנה שנפטר לנהנים הנותרים בהתאם לחלקם היחסי בכלל הסכומים.
באין מוטבים נוספים תשלם החברה בהתאם לאמור בסעיפים קטנים (‎3), (‎4) ו (‎5) בסעיף זה, בהתאם לעניין.
עמית שהוראת המוטבים שלו ניתנה בצוואה ותאריך הצוואה מאוחר לתאריך מתן הוראת המוטבים לחברה – והדבר הובא לידיעת החברה לפני ביצוע הוראת המוטבים שבידי החברה, תשלם החברה למוטבים הרשומים בצוואה זו, לאחר שימציאו לחברה צו קיום צוואה או העתק מאושר ממנו שניתן לקבל על ידי בית משפט או בית דין מוסמך בישראל.

לא נתן עמית הוראת מוטבים או אם על פי שיקול דעתה הגמור של החברה, לא ניתן יהיה לבצע הוראת המוטבים או שבצועה יהיה כרוך בקשיים, תשלם החברה את הסכומים העומדים לזכותו בקופה בהתאם לאמור בסעיפים קטנים (3), (‎4) ו-(‎5) להלן:
למי שנתמנה על ידי בית המשפט מוסמך בישראל להיות מנהל העיזבון של עמית שנפטר.
לא נתמנה מנהל עיזבון כאמור בסעיף קטן (3) או לא ניתנה לחברה הודעה על מינוי כזה, יהיו זכאים לקבל מהחברה את הסכומים העומדים לזכותו בחשבונות החברה, אותם היורשים המנויים בצו ירושה של העמית שנפטר שניתן על ידי בית משפט או בית דין מוסמך בישראל (להלן – היורשים על פי דין) באותם החלקים ביניהם כנקוב בצו הירושה, בתנאי שהיורשים על פי דין המציאו לחברה העתק מצו הירושה המאושר על ידי בית המשפט או בית הדין.

עמית שנפטר וציווה ליורשיו את הסכומים העומדים לזכותו בחשבונות החברה או שציווה להם את כל נכסיו (להלן היורשים על פי צוואה) ולא נתמנה מנהל עיזבון כאמור בסעיף קטן (‎3) מפסקה זו לעיל, יהיו היורשים על פי הצוואה זכאים לקבל מהחברה את הסכומים העומדים לזכותם בחשבונות החברה באותם החלקים ביניהם או באותם הסכומים כאמור בצוואה בתנאי שהיורשים על פי הצוואה המציאו לחברה העתק מאושר על ידי בית המשפט או בית הדין של צו קיום הצוואה שניתן על ידי בית משפט או בית דין מוסמך בישראל.
 
תשלום כספי פיצויים

לאחר פטירת עמית שכיר ישולמו כספי הפיצויים שנצברו בחשבונו לשאריו כהגדרתם בסעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים, וכפי שיורה המעסיק ועל פי בקשתם כנדרש על ידי החברה לאחר המצאת תעודת פטירה הכוללת את סיבת הפטירה וטופס 161 של פקיד שומה חתום וממולא על פי הנחיות רשות המיסים.
אין בהוראת סעיף זה לעיל משום הכללת הסכומים העומדים לזכותו של הנפטר בחשבונות החברה כעזבונו. 

בפני המוטב קיימות שתי אפשרויות לבחירה:

1. זכות המוטב למשיכת הכספים להם הוא זכאי, בכפוף להוראות הדין ו/או תקנון הקופה;
2. זכות המוטב להעביר את הכספים להם הוא זכאי לחשבון חדש שייפתח על שמו, בכפוף להוראות הדין ו/או תקנון הקופה.

לצורך קבלת מידע, יש לשלוח לחברה את המסמכים המפורטים להלן:
1. צילום קריא של תעודת זהות עדכנית של הזכאי (או צילום דרכון אם מדובר בתושב/ת חוץ).
2. תעודת פטירה של העמית.
3. צו ירושה או צוואה + צו קיום צוואה (ככל שהניח המנוח צוואה כאמור).

יש לשלוח את המסמכים בדרכים הבאות: בפקס מס' 03-6961150 / במייל  moked@ami2.co.il בדואר: המסגר 9, בית אמפא, ת"א 6777658.