פתיחת תפריט הנגישות  
דוחות ודיווחים

צדדים קשורים

להלן הצדדים הקשורים לחברה: 

 

  • כל הדירקטורים בחברה.
  • תאגידים שמנכ"ל החברה או אחד הדירקטורים בחברה מחזיק ב- 20% (עשרים אחוזים) או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בהם.
  • הסתדרות העובדים הכללית החדשה וכל התאגידים בהם היא מחזיקה במישרין או בעקיפין ב- 20% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה באותם תאגידים.
  • מנהל ההשקעות ביחס לכספים שהוא מנהל עבור הקופה, מי שנשלט על ידי מנהל ההשקעות ומי ששולט או מחזיק ב- 20% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה במנהל ההשקעות, וכן מי שנשלט על ידו. 
  • קופת גמל עמ"י, המנוהלת על ידי החברה המנהלת.
תרשים צדדים קשורים