פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול לבני 60 ומעלה

התפלגות השקעות עמ"י גמל לבני 60 ומעלה
אג"ח ממשלתיות סחירות 43.69%
מניות וני"ע סחירים אחרים 24.44%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 22.73%
מזומנים ושווי מזומנים 7.70%
השקעות אחרות 1.44%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 63,724.50