פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול 60 ומעלה

פלגות השקעות עמי גמל בני 60 ומעלה
אג"ח ממשלתיות סחירות 45.71%
מניות וני"ע סחירים אחרים 25.06%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 21.89%
מזומנים ושווי מזומנים 6.45%
השקעות אחרות 0.89%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 56,311