פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול לבני 60 ומעלה

התפלגות השקעות עמ"י גמל לבני 60 ומעלה
אג"ח ממשלתיות סחירות 44.19%
מניות וני"ע סחירים אחרים 24.22%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 21.21%
מזומנים ושווי מזומנים 9.23%
השקעות אחרות 1.16%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 59,594