פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול לבני 60 ומעלה

התפלגות השקעות ליום 31/10/2021 עמ"י גמל לבני 60 ומעלה
אג"ח ממשלתיות סחירות 45.73%
מניות וני"ע סחירים אחרים 17.31%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 21.94%
מזומנים ושווי מזומנים 10.78%
השקעות אחרות 4.24%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ש"ח 83,689