פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול לבני 60 ומעלה

התפלגות השקעות ליום 29/7/2021 עמ"י גמל לבני 60 ומעלה
אג"ח ממשלתיות סחירות 44.25%
מניות וני"ע סחירים אחרים 16.10%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 22.04%
מזומנים ושווי מזומנים 13.41%
השקעות אחרות 4.20%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ש"ח 77,343.34