פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול ללא מניות

התפלגות השקעות ליום 31/10/2021 עמ"י גמל ללא מניות
אג"ח ממשלתיות סחירות 58.70%
מניות וני"ע סחירים אחרים 0.00%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 31.53%
מזומנים ושווי מזומנים 5.07%
השקעות אחרות 4.70%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ש"ח 26,854