פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות- מסלול לבני 50 ומטה

התפלגות השקעות ליום 31/12/2020 עמ"י גמל מסלול לבני 50 ומטה
אג"ח ממשלתיות סחירות 24.31%
מניות וני"ע סחירים אחרים 40.87%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 22.93%
מזומנים ושווי מזומנים 10.34%
השקעות אחרות 1.54%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ש"ח 45,083.64