פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות- מסלול לבני 50 ומטה

התפלגות השקעות ליום 31/10/2021 עמ"י גמל מסלול לבני 50 ומטה
אג"ח ממשלתיות סחירות 31.52%
מניות וני"ע סחירים אחרים 27.71%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 21.70%
מזומנים ושווי מזומנים 13.97%
השקעות אחרות 5.09%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ש"ח 58,473