פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות- מסלול לבני 50 ומטה

התפלגות השקעות ליום 29/7/2021 עמ"י גמל מסלול לבני 50 ומטה
אג"ח ממשלתיות סחירות 31.19%
מניות וני"ע סחירים אחרים 27.58%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 22.62%
מזומנים ושווי מזומנים 13.61%
השקעות אחרות 5.01%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ש"ח 54,200.56