פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול לבני 50-60

התפלגות השקעות ליום 31/10/2021 עמ"י גמל מסלול לבני 50-60
אג"ח ממשלתיות סחירות 22.18%
מניות וני"ע סחירים אחרים 44.37%
פקדונות והלוואות 1.74%
אג"ח קונצרניות סחירות 14.69%
מזומנים ושווי מזומנים 4.17%
השקעות אחרות 12.86%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ש"ח 1,954,204