פתיחת תפריט הנגישות  
אודותינו

מבנה האחזקות בקרןפרוט הזכויות בעלי המניות בחברה המנהלת:

הסתדרות עובדי המדינה - 26% מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית ו-33.33% מהזכויות למינוי דירקטורים.
העמיתים -74% מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית ו-66.67% מהזכויות למינוי דירקטורים.