פתיחת תפריט הנגישות  
נהלים ופרסומים

מידע אודות משיכת סכומים נמוכים

מידע אודות משיכת כספים מחשבון בעל יתרה נמוכה

משרד האוצר קבע הוראות המאפשרות לעמיתים לבצע משיכת כספים בסכום חד פעמי מחשבונות לא פעילים, בעלי סכומים נמוכים, אשר מתקיימים בהם התנאים הקבועים בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל (סכומים נמוכים), התשע"ו-2016.

להלן דברי הסבר בעניין האפשרות למשיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה נמוכה:

 1. זכאות למשיכת כספים מחשבון עמית/ה הנה בהתקיים התנאים הבאים:
  1. ע"ש העמית/ה רשומים כספים בקופת גמל לתגמולים, קופת גמל לחיסכון וקופת גמל אישית לפיצויים, שאינן קופת ביטוח (להלן: "החשבון בעל יתרה נמוכה").
  2. היתרה הצבורה הכוללת של העמית/ה בכל חשבונותיו בקופה אינה עולה על סך של 8,000 ₪ ביום הקובע, המפורט להלן:
   1. לעניין בקשת משיכה שהוגשה החל מיום 1 באפריל (כולל)- ביום 31 בדצמבר בשנה שקדמה לשנה בה הוגשה הבקשה (להלן: "השנה")       לדוגמא: הבקשה הוגשה ביום 20/5/2017 – היום הקובע הנו 31/12/2016
   2. לעניין בקשת משיכה שהוגשה עד ליום 31 במרץ (כולל)- ביום 31 לדצמבר בשנה שקדמה לשנה הקודמת לשנת בקשת המשיכה.                   לדוגמא: הבקשה הוגשה ביום 20/3/2017 – היום הקובע הנו 31/12/2015.     
  3. בחשבון בעל יתרה נמוכה, לא הופקדו כספים מיום 1 בינואר 2014 ואילך.
  4. לעניין כספים ממרכיב הפיצויים- התקיימו הוראות הדין לעניין משיכת כספי פיצויים.

דרכים למימוש הזכאות למשיכת הכספים:

 1. ניתן לפנות לאחד מסניפי בנק לאומי לישראל, בצירוף תעודת זהות, וכן המחאה מבוטלת או מסמך זיהוי חשבון (חתום על ידי הבנק שבו מתנהל חשבון העו"ש), הכוללים את פרטי חשבון הבנק אשר אליו יועברו הכספים.
 2. ניתן לפנות לחברה המנהלת ולהעביר לכתובת האימייל Moked@ami2.co.il / לפקס שמספרו 03-6961150 / לכתובת משרדי החברה, את המסמכים שלהלן:
  1. טופס בקשה למשיכת הכספים חתום על ידי העמית/ה.
  2. העתק מתעודת הזהות של העמית.
  3. אסמכתא בנקאית או העתק המחאה מבוטלת הכוללים את פרטי חשבון הבנק של העמית אליו יועברו הכספים.
 3. ניתן לפנות למוקד השירות של החברה בטלפון 03-6957171 לאימות וזיהוי העמית/ה ולאחר מכן, יש להעביר את המסמכים הבאים:
  1. אסמכתא בנקאית או העתק המחאה מבוטלת הכוללת את פרטי חשבון הבנק של העמית/ה אליו יועברו הכספים.
  2. עבור עמית שאינו מנהל חשבון בנק- משלוח המחאה לכתובת העמית/ה המופיעה במערכת.
לגבי כספים ממרכיב הפיצויים, אם קיימים כספים כאמור בחשבון והעמית מבקש למשכם - להמציא מהמעסיק מכתב שחרור כספים וטופס 161.

למידע נוסף ניתן לפנות למחלקת התפעול של החברה:
בטלפון מס': 03-6957171 או בכתובת מייל: moked@ami2.co.il

ככל והינך עומד בתנאים לעיל, אך לא תממש זכאותך למשיכת הכספים מקופת הגמל, לא יחול כל שינוי בשיעור דמי הניהול שייגבה מחשבונך, בשל היות קופת גמל עמ"י קופת גמל ענפית הגובה את הוצאותיה מהכנסותיה בפועל.