פתיחת תפריט הנגישות  
אודותינו

מידע לעמית

הצטרפות לקופת גמל


על מנת להצטרף לקופת גמל על העובד למלא כנדרש את טופס ההצטרפות  (המצוי תחת הלשונית "טפסים להורדה" באתר האינטרנט  (להורדת הטופס נא לחץ כאן), לצרף תצלום תעודת זהות ולהעביר את המסמכים לאחד מסניפי בנק לאומי או לשלוח ישירות לחברה בכתובת המסגר 9, בית אמפא, תל אביב.

את הוראת מינוי המוטבים המצורפת לטופס ההצטרפות יש לשלוח למשרדינו לכתובת המצוינת לעיל במקור, במסירה אישית או בדואר 

תשלום כספים מהקופה

נסיבות המזכות במשיכת כספים:

בהגיע העמית לגיל 60 – לגבי כספים שהופקדו עד ליום 1.1.2008.

הכנסות העמית ובן זוגו אינן עולות על סכום ההכנסה המזערי כאמור בהוראת הדין. במקרה זה תשולם לעמית השלמה לסכום הנ"ל.

ההוצאות הרפואיות של העמית או של קרוביו (למעט טיפול שיניים) גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית של העמית / בן הזוג / קרובו - התשלום לעמית עפ"י אישור פקיד שומה.

העמית או קרוביו חלו / נפגעו ובעלי נכות צמיתה בדרגה 75% לפחות - ישולם לעמית עפ"י אישור פקיד שומה.

משיכה שלא כדין - בקיזוז מס בשיעור 35% מהיתרה.

לאחר פטירת העמית.

לגבי סכומים שמקורם בתשלומים ששולמו לקופת הגמל לעמית שכיר לפני ה- 02/01/05 כולל הרווחים:

בהגיע העמית לגיל 60.

טרם הגיע העמית לגיל60:

העמית פרש מעבודתו כתוצאה מפיטורין או התפטרות ולא עבד כשכיר תוך 6 חודשים
העמית החל לעבוד במקום עבודה אחר שהמעביד בו אינו משלם עבורו כספים לתגמולים או קצבה וחלפו 13 חודשים מיום שהחל לעבוד במקום העבודה האחר.לגבי סכומים שמקורם בתשלומים ששולמו לקופת הגמל במעמד עמית עצמאי לפני ה- 31/12/05 כולל רווחים, ניתן בנוסף למשוך במידה והוותק בקופה מעל 15 שנה.משיכת כספים תוך 4 "ימי עסקים גמל" (דהיינו: ראשון-חמישי למעט ערב ויום העצמאות, מועדי ישראל וערבי מועדי ישראל-ימי פעילות הבורסה) בצרוף המסמכים הנדרשים (ראה לינק "טפסים").

העברה מקופת גמל אחת לאחרת

העמית רשאי לפנות לקופה אליה הוא מעונין להעביר הכספים (להלן הקופה המעבירה). העברה מבוצעת עם קבלת בקשת העברה חתומה על ידי העמית, פתיחת חשבון חדש ומסמכים נוספים (ככל ונדרש). הטיפול בהעברת הכספים יעשה ע"י הקופה המעבירה. עם קבלת הכספים בקופה המועברת מתעדכן הוותק בחשבון בהתאם לזה שהיה קיים בקופה המעבירה. קופה נזילה במעמד שכיר - קיימת אופציה להעברת הכספים לחשבון במעמד עצמאי.

תשלומי מעסיק - תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תשלומים לקופת גמל), התשע"ד-2005

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תשלומים לקופת גמל), התשע"ד-2005 ("תקנות התשלומים") מסדירות את אופן תשלום דמי גמולים לקופת גמל, ומחליפות, עם כניסתן לתוקף ביום 1/1/2016 את הוראות תקנות מס הכנסה. התקנות קובעות את הפרטים שעל המעסיק למסור עם ההפקדות לקופת הגמל.

בנוסף, עפ"י חוק הגנת השכר ותקנות שהותקנו מכוחו קובע את החובה על המעסיק להעביר לקופה את הנתונים המפורטים בו.

בהתאם לתקנות התשלומים על המעסיק להפקיד את התשלומים לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה (להלן מועד התשלום):

שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד.

חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד.

תקנות התשלומים קובעות כי ככל שהמעסיק לא שילם את תשלומים בעד עובד לקופת גמל במועד הקבוע לעיל, ישלם לקופת הגמל ריבית, לרבות ריבית שנצטברה בשל חוב ריבית, בעד התקופה שמתחילה ביום 16 בחודש העוקב לחודש העבודה שבעדו נדרשה הפקדת התשלומים, ומסתיימת במועד התשלום בפועל; ריבית כאמור תהיה בשיעור ריבית הפיגורים בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית שמפרסם החשב הכללי של מדינת ישראל מזמן לזמן.

מידע כללי ויצירת קשר

לקבלת מידע אישי וביצוע פעולות בחשבון ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות בחברה:

פרטי התקשרות:

טלפון: 03-6957171, פקס: 03-6961150
כתובת: קופת גמל עמ"י, המסגר 9 (בית אמפא), תל אביב 6777658
דוא"ל: moked@ami2.co.il

זמני הפעילות של החברה:
ימים א-ה בין השעות 9:00-15:00