פתיחת תפריט הנגישות  
מידע למעסיק

מידע כללי למעסיק

עמ"י חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ הינה חברה מנהלת כהגדרת המונח בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה- 2005, המנהלת בנאמנות את קופת הגמל עמ"י
הקופה הינה קופת גמל לחיסכון על כספים שהופקדו בה בשל שנת המס 2008 ואילך, וכקופת גמל לתגמולים לשכירים, תגמולים לעצמאים וקופת גמל אישית לפיצויים על כספים שהופקדו בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2008 בקופה מתנהלים חשבונות לעמיתים שכירים ולעמיתים עצמאים.
הקופה, כקופה ענפית, מיועדת על פי תקנותיה, להפקדות עבור עובדי מדינה, לרבות עובדי משרד הביטחון, ולעובדי תאגידים אחרים אשר הארגון היציג שלהם הינו הסתדרות עובדי המדינה.
 
ניתן להפקיד לקופת הגמל כספי תגמולים למטרת קצבה וכספי פיצויים לשכירים (הפרשות מעסיק לצד הפקדות עובד) או לעצמאים.
קופת גמל במעמד שכיר- לקופת גמל במעמד שכיר עמית שכיר ומעסיקו מפרישים לאותה הקופה במקביל. שיעור הפרשת המעסיק לתגמולים הינו עד 7.5% משכר העובד ושיעור הפרשת העובד לתגמולים הינו עד 7% משכרו, בהתאם להוראות הדין. כמו כן, המעסיק רשאי להפריש שיעור של עד 8.33%  משכרו של העובד על חשבון פיצויים.
בגין הפרשות לקופת הגמל, העובד זוכה לזיכוי ממס בהתאם לתקרות הקבועות בדין והפרשות המעסיק מוכרות כהוצאה מוכרת לצרכי מס.
קופת גמל במעמד עצמאי- לקופת גמל במעמד עצמאי זכאי עמית להפריש לקופת הגמל בהתאם להוראות הדין באופן פרטי. בגין הפרשות אלה זוכה העמית לניכוי מההכנסה ולזיכוי בהתאם לתקרות הקבועות בדין.

על פי החוק לציבור העמיתים יש חופש בחירה מוחלט, היכן יופקדו וינוהלו כספי קופת גמל. החלטה זו אינה תלויה במעסיק או בכל גורם אחר.


עפ"י חוק הגנת השכר על המעסיק להעביר לקופה את הנתונים הבאים: פרטיו האישיים של העמית , מספר חשבונו בקופה (אם אינו חדש), סכום הניכוי וההפרשה, סך הרכיבים מהם חושבו, חודש המשכורת בגינו הועברו ושיעורם.
בהתאם להוראות הדין, על המעסיק להעביר תשלומים רצופים לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה (להלן: "מועד התשלום"):
שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד.
חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד.

בגין תשלומים המועברים באיחור, על המעסיק להעביר לקופה ריבית פיגורים בשיעור שלא יפחת משיעור ריבית הפיגורים שמפורסמת ע"י החשכ"ל מעת לעת או רווחי קופת הגמל- לפי הגבוה מביניהם.·  עם הפסקת עבודת העמית אצל המעסיק, יש להודיע לקופה בכתב באופן מיידי על מנת שהפסקת התשלום לקופה לא תחשב לפיגור.

הצטרפות לקופת הגמל
על מנת להצטרף לקופת גמל על העובד למלא כנדרש את טופס ההצטרפות המצוי תחת הלשונית "טפסים", לצרף תצלום תעודת זהות ולשלוח לחברה:
בכתובת: רח' המסגר 9 (בית אמפא), ת"א 6777658
בפקס: 03-6961150
במייל: moked@ami2.co.il