פתיחת תפריט הנגישות  
נהלים ופרסומים

ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים

בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2012-9-18 "חוזר ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו" שפרסם אגף שוק ההון מיום 28.11.2012, הקים משרד האוצר ממשק אינטרנטי מרכזי, אשר יאפשר לכל עמית ו/או מוטב של עמית שנפטר, לאתר בקלות ובמהירות חשבונות שקיימים על שמו בגופים מוסדיים בארץ.

לחצ/י כאן להורדת מידע אודות הליך לבדיקת הזכאות של מוטבים לכספים בחשבון של עמית שנפטר.

הסרת פרטי עמית מהממשק האינטרנטי

עמית שאינו מעוניין כי הקופה תשלח לממשק האינטרנטי מידע על חשבונותיו בקופה/בקופות המנוהלות ע"י החברה, מתבקש לחתום על טופס בקשה להסרה מהממשק ולשלוח את הטופס, בצירוף צילום תעודת זהות - להורדת הטופס לחצ/י כאן.