פתיחת תפריט הנגישות  
נהלים ופרסומים

משיכת כספים נמוכים מחשבון עמית שנפטר

בהתאם לחוזר גמל 2017-9-8 "משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה", נקבעו הוראות לעניין אופן משיכת כספים על ידי יורשים.

במקרים בהם לא מינה העמית המנוח מוטבים או במקרים שבהם קבע העמית כי מוטביו יהיו יורשיו על פי דין, באפשרות היורשים לפנות לחברה בבקשה למשיכת הכספים, מבלי להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה, בהתקיים התנאים הבאים:

1. יתרת הכספים בחשבון עמית שנפטר אינה עולה על 8,000 ₪ במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון (הסכום האמור יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה לו ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום תחילתו של חוזר זה).
2. עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית.
3. המבקשים למשוך את הכספים חתמו על כתב שיפוי שיכלול את הפרטים הבאים:

1. הצהרה כי המבקשים למשוך הם, ככל הידוע למבקשים, יורשים לפי דין של העמית.
2. התחייבות לשיפוי החברה המנהלת במידה והיא תחויב לשלם לאחר את הכספים או את חלקם.

4. המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוגו, הורהו או ילדו של העמית המנוח.
5. בהתאם לבדיקת החברה, לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר.
לעניין משיכת כספי פיצויים- יחולו הוראות הדין לעניין משיכת כספי פיצויים.

כיצד ניתן למשוך את הכספים?

יש למלא טופס בקשת משיכת כספים.
יש לצרף צילום תעודת זהות.
יש לצרף המחאה מקורית או אישור ניהול חשבון מקורי, בו מצוינים פרטי חשבון בנק אליו יועברו הכספים.
יש לחתום על הצהרת מוטב.
יש לחתום על כתב שיפוי .

ניתן להעביר את המסמכים בדרכים הבאות:
במסירה אישית לכתבות משרדי החברה: רח' המסגר 9 (בית אמפא), תל אביב 6777658.
בדואר לכתובת החברה, לאחר שזוהה המבקש וחתם על המסמכים בפני פקיד בנק לאומי.

למידע נוסף ניתן לפנות למחלקת התפעול של החברה:
בטלפון מס': 03-6957171 או בכתובת מייל: moked@ami2.co.il