פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול מניות

התפלגות השקעות ליום 31/10/2021 עמי גמל מניות
אג"ח ממשלתיות סחירות 37.02%
מניות וני"ע סחירים אחרים 50.99%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 1.04%
מזומנים ושווי מזומנים 8.99%
השקעות אחרות 1.96%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ש"ח 7,948