פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

2019

התפלגות השקעות ליום 30/6/20 עמי גמל מניות
אג"ח ממשלתיות סחירות 0.00%
מניות וני"ע סחירים אחרים 87.15%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 0.00%
מזומנים ושווי מזומנים 12.76%
השקעות אחרות 0.09%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 949.87